Omrkněte naše zahradní lavice. Vyrobíme pro Vás i na míru!

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU STEELO.cz OD 1.3.2019

 1. OBECNÉ

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní mezi prodávajícím, společností STEELO Furniture s.r.o., sídlem Rokycanova 368, 41117 Libochovice, registrována v České republice u Krajského soudu v Ústí nad Labem C/43456, IČ 08062218, DIČ CZ08062218, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím, který je spotřebitelem na straně druhé, dále jen „kupující“. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Předmětem koupě je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále jen „zboží“).

Tyto obchodní podmínky vylučují použití veškerých jiných vzorových podmínek, na které mohlo být odkázáno v jakýchkoliv sděleních nebo předchozích jednáních smluvních stran. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou jsou rozhodující ustanovení Smlouvy.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupní smlouva na jejímž základě je realizována učiněná objednávka na internetovém obchodu steelo.cz a následný prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky prodávajícímu a je od okamžiku vytvoření po převzetí objednaného zboží kupujícím považována za závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné podmínky takto vytvořené kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka a samozřejmě také termín doručení objednaného zboží k zákazníkovi. Takto specifikovaná objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany v okamžiku přijetí systémem elektronického obchodu o němž jsou prodávající i kupující vyrozuměni elektronickým potvrzením o přijetí objednávky a přidělením jednoznačného identifikačního čísla objednávky.

V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení.

Učinění objednávky je dále možné osobně na naší provozovně na adrese Rokycanova 368, 41117 Libochovice. Otevírací dobu provozovny lze najít na www.steelo.cz/kontakty

 1. CENÍKY A CENY ZBOŽÍ 

Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny zvýrazněné s daní z přidané hodnoty, nezvýrazněné bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady a poplatky za balení, pojištění a dopravu přepravcem dle Vašeho výběru. Při objednání platí aktuální cena zveřejněná na internetu v okamžik objednání. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu. Prodávající si vyhrazuje právo kategorizace kupujících, kteří se zaregistrují u prodávajícího jako registrovaní zákazníci.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny na internetu nebo v katalogu bez upozornění. Pokud již došlo k uzavření smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení Kupujícímu. V případě, že Kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v na výdejním místě prodávajícího, na dobírku nebo platební kartou (může se lišit podle zemí)  při zaslání zboží přepravcem, nebo bezhotovostním převodem předem na základě platebních údajů, které lze najít ve vytvořené a zákazníkovi zaslané objednávce. Jiné způsoby platebních podmínek je možné dohodnout individuálně a to telefonicky nebo písemnou formou. Aktuální možnosti způsobů platby a případné poplatky jsou uvedeny v sekci „Doprava a platba“ na webových stránkách prodávajícího - Steelo.cz/doprava-a-platba. Při bezhotovostní úhradě je kupní cena zaplacena teprve připsáním celé kupní ceny (popř. části ceny za samostatnou část dodávky) na účet prodávajícího.

Pokud kupující objedná zboží, které je vyrobeno podle přání kupujícího (atypické rozměry výrobku, barva atd.), nestandardní množství (liší se u každého produktu s ohledem na jeho povahu), zboží, které prodávající nemá skladem, může prodávající kupujícího požádat o úhradu zálohy v předem dohodnuté výši i přesto, že kupujícímu internetový obchod prodávajícího umožnil úhradu na dobírku nebo platbu kartou. Kupující má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že je kupujícím zaplacena záloha na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku, je záloha nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy pouze v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím na základě vyšší moci nebo výlučně z důvodu na straně prodávajícího.

V případě prodlení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je volné na skladě, je po potvrzení objednávky zarezervováno a připraveno do 1 – 5 pracovních dní k odeslání kupujícímu nebo k vyzvednutí na výdejním místě kupujícího. U zboží, které není skladem, je uveden orientační dodací termín. V případě, že není dodací termín v okamžiku potvrzení objednávky znám, prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu bližší informace k objednanému zboží.

Dodací termín uváděný v nabídce či ve Smlouvě je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání.

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího při vytváření objednávky.  Kupující může vybrat ze dvou možností: 1) Vyzvednutí na výdejním místě v Libochovicích, Rokycanova 368. Služba je zdarma. Výdejní místo je otevřené nonstop. Na výdejním místě lze platit pouze v hotovosti. Zákazník je o možnosti vyzvednutí informován e-mailem a SMS. Zboží je nutné zákazníkem vyzvednout do 5ti pracovních dnů od první výzvy. Kupující může zažádat o prodloužení termínu vyzvednutí. U objemného zboží může v daných případech prodávající požadovat po kupujícím náklady na skladování daného zboží. 2) Doprava kurýrní službou za uvedený poplatek v objednávce. Dle charakteru přepravovaného zboží volí prodávající daného přepravce – DPD nebo Toptrans. Prodávající není povinen kupujícímu předem informovat o zvoleném přepravci. Těsně před expedicí je zákazníkovi zaslán e-mail s informací o blížícím se předání zboží přepravci. V emailu je již upřesněn zvolený přepravce a číslo přepravy. Kupující díky číslu přepravy může online sledovat pohyb přepravovaného zboží.

Uvedená částka za přepravu v přehledu objednávky zahrnuje pouze standardní přepravní službu bez výnosu a dalších speciálních služeb. Pokud zákazník takovou speciální službu požaduje, je povinen o tomto požadavku v dostatečném předstihu před expedicí objednávky kontaktovat kupujícího, který zákazníkovi sdělí možnosti a cenu za tuto službu.

Při dodání zboží přepravní službou platí, že jsou zásilky realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách provedených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o prodávajícím jako odesílateli.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen přepravní obal takovým způsobem, že vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupujícím povinen s přepravcem při dodání zboží sepsat protokol o poškození zásilky, nebo tuto vadu vhodným způsobem zdokumentovat. V případě, že kupující po doručení zboží a jeho vybalení zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do 3 pracovních dnů prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu a vyřízení reklamace u přepravce.

Pokud kupující nepřevezme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.

Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

S ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky doporučujeme kupujícímu prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou.

Dodání zboží kupujícímu je uskutečněno jeho převzetím od přepravce. Při osobním vyzvednutí je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v místě dodání u prodávajícího. Totéž platí i pro vyzvednutí zboží smluvním přepravcem kupujícího. Kupující v tomto případě sdělí prodávajícímu identifikační údaje přepravce.

Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na Kupujícího v okamžiku dodání.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání zboží, a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, tento se může v důsledku nesplnění povinností kupujícího znovu chopit držby zboží. Dokud vlastnictví nepřejde na kupujícího, je kupující povinen zboží, které mu již bylo dodáno, na své náklady opatrovat, jako by byl skladovatelem, a není s ním oprávněn nijak nakládat ani je užívat nebo do něj zasahovat. Obdobně se postupuje, pokud se prodávající z jakéhokoli důvodu znovu stane vlastníkem zboží.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Bližší informace o možném odstoupení od smlouvy lze najít zde: Steelo.cz/reklamace-a-vraceni

Pokud se zbožím nejste spokojení, můžete ho vrátit do 20 kalendářních dnů ode dne přijetí zásilky. Vrácené zboží je nutné vrátit v bezvadném stavu bez známek poškození a používání. Řádně zabalené a nepoškozené zboží je možné zaslat nebo osobně dopravit k nám na provozovnu na adrese STEELO Furniture s.r.o., Rokycanova 368, 411 17 Libochovice. Se zbožím je nutné zaslat také vyplněný formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, který kupující nalezne na Steelo.cz/reklamace-a-vraceni. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na výdejním místě. Jednotlivé náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. V případě, že kupující nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (IČ na faktuře), právo na odstoupení nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Po převzetí zboží reklamačním oddělení a jeho následné kontrole, Vám peníze zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši provozovnu. V případě, že zboží obdržíme nějakým způsobem poškozené, budou z vrácené částky strženy náklady za opravu zboží. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Zboží, které nelze vrátit:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele či u výrobků označených a vyráběných „na zakázku“ s možností konfigurace produktu kupujícím. Jedná se o:

 • nábytek, který byl vyráběn na objednávku nebo povrchově upraven na přání zákazníka (např. výběr odstínu kovové konstrukce nebo desky)
 • nábytek vyráběný v atypických rozměrech nebo úpravách
 • nábytek s použitím atypických materiálů
 • nábytek, který byl vyráběn na objednávku s čalouněním na přání spotřebitele (např. barva potahu u křesel, židlí..)
 • nábytek, u kterého jste zjistili poškození způdobené během přepravy a tuto skutečnost neoznámili prodávajícímu nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží
 • zakázkovou výrobu většího množství kusů od jednoho daného produktu dle povahy produktu, byť standardního z nabídky na Steelo.cz

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

U veškerých zásilek zboží musí kupující osobně a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned, nejpozději však do dvou dnů, oznámit prodávajícímu, a to písemně (postačí i emailem na info@steelo.cz), vždy ideálně s pořízenou fotodokumentací.

Postup při řešení reklamace je popsán zde: Steelo.cz/reklamace-a-vraceni. V případě  výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: a) výměnu za nové zboží, b) opravu zboží, c) přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nebudou-li kupujícímu ze strany dopravce řádně poskytnuty jím uhrazené Služby dopravy, je kupující povinen uvést tuto výhradu do dodacího listu a oznámit je ihned písemně (postačí i emailem) prodávajícímu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající popsal,

 1. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 2. c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 3. d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména pokud:

 1. a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 2. b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou v rozporu s Návodem, či zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 3. c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 4. d) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
 5. e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,
 6. f) jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů,

nikoliv o vadu (např. suky, dřeňové paprsky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, vlastnosti kůží, pozinkování, atd.) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance,

 1. g) se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Záruka za zboží je řešena v rámci zákonné povinnosti. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu STEELO Furniture s.r.o., Rokycanova 368, 411 17 Libochovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zasláním e-mailu na info@steelo.cz.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu info@steelo.cz. Děkujeme.